Zápis ze schůze předsednictva POOB 25.1.2012

Přítomni: Borovička, Forstová, Kurfürst, Němečková, Sysel, Šubrt
Omluven: Janata

 • Byla přednesena zpráva o hospodaření oblasti. Hospodaření je vyrovnané s mírným přebytkem.
 • Seznámení s brožurou „Moderní sportovní klub – poradce pro dobrovolníky působící v SK a TJ“,
  Vydanou ČSTV, více informací o ní najdete na http://www.cstv.cz/zpravy/ostatni/120119-modernisportovniklub.pdf.
  Jedná se o kuchařku k administrativě, řízení, hospodaření, vedení schůzí atp.
 • Byly připraveny návrhy na úpravu dokumentů POOB.
  Hospodářské směrnice: zvýšení maximálního startovného, snížení dotace na PP štafet. Soutěžní řád: zařazení HD10 do pražského žebříčku bez udělování licencí,
  veteránské kategorie "K" pouze na klasice, úprava bodování Enacon ligy, zkrácení směrných časů u PPŽ, sladění směrných času na sprintu a krátké trati s dokumenty ČSOS)
 • Pavel Kurfürst byl poveřen přípravou Protokolu o závodě a Smluvy na zápůjčku SI sady.
 • Milan Borovička byl pověřen aktualizací stavu SI sady.
 • Byla uhrazena faktura za nákup laserskanů od liberecké oblasti. Rozúčtování jednotlivým kartografům (oddílům) provede Milan Borovička.
  Forma platby či domluva o ponížení dotace na mapu.
 • SI sada byla zapůjčena na Skirogaining (14.1.2012) za 3000Kč.
 • SI sada bude zapůjčena na následující závody: ČP LOB Jilemnice (28.-29.1.2012), MČR v rogainingu (23.-24.6.2012) a Ruská ruleta (23.-24.6.2012)
 • Byly schváleny odměny za rok činnost v roce 2011 pro Borovičku, Forstovou, Němečkovou, Sysla, Plochovou (žáci), Šubrta, L. Bednaříka (příprava laserskanů)
  a Václava Zakouřila (školení T3) ve výši 1 200Kč; pro Kurfürsta a Janatu ve výši 500Kč a budou vyplaceny na další schůzi.
 • Byla provedena kontrola sponzorského materiálu Enacon. Chybí jeden transparent cíl – pokud se neobjeví, nutno vyrobit nový na náklady PSOS.

  Konání příštího jednání bude oznámeno mailem.
  Zapsala Jarmila Němečková