Usnesení Valné hromady Pražského krajského svazu ČSOS a Shromáždění sekce OB Pražské oblasti ze dne 17.2.2017

Valná hromada Pražského krajského svazu ČSOS a Shromáždění sekce OB Pražské oblasti

 • volí mandátovou komisi ve složení: Jiří Šubrt, Marta Brettlová
 • volí návrhovou komisi ve složení: Jarmila Němečková, Ondřej Sysel
 • bere na vědomí zprávu mandátové komise o počtu delegátů, z 28 delegátu jich bylo přítomno 16. Shromáždění bylo usnášení schopné.
 • bere na vědomí přednesené zprávy:
  - o činnosti PKS ČSOS v roce 2016
  - o hospodaření PKS ČSOS v roce 2016
 • schvaluje návrh rozpočtu PKS ČSOS na rok 2017
 • schvaluje následující úpravy Hospodářských směrnic:
  - zvýšení příspěvku za pořádání PPŽ na 3 000 Kč, OM štafet a OM NOB na 7 000 Kč
  - uvolnění startovného u kategorie T
  - zvýšení sazeb za půjčovné SI materiálu
 • schvaluje Soutěžní řád, včetně přednesené změny týkající se výpočtu oblastního žebříčku
 • potvrzuje stávající předsednictvo PKS ČSOS a sekce OB Pražské oblasti ve funkci na další volební období
 • stanovuje klíč pro rozdělení počtu zástupců klubů na následující shromáždění PKS ČSOS v roce 2018 takto:
  kluby s počtem členů registrovaných k 31.12.2017 50 a více, mohou zastupovat dva delegáti,
  kluby s počtem členů registrovaných k 31.12.2017 1 až 49, může zastupovat jeden delegát
 • V Praze dne 17.2.2017, zapsala Jarmila Němečková