Usnesení Shromáždění Pražského svazu orientačních sportů ze dne 27.2.2013

Shromáždění Pražského svazu orientačních sportů

 • volí mandátovou komisi ve složení: Jiří Šubrt
 • volí volební komisi ve složení: Jiřina Nováková
 • volí návrhovou komisi ve složení: Ondřej Sysel
 • bere na vědomí přednesené zprávy:
  - o činnosti PSOS v roce 2012
  - o činnosti SCM a o obdrženém grantu na činnost v roce 2013 ve výši 80 000Kč
  - o plnění rozpočtu PSOS za rok 2012
  - o stavu SI sady, bude dokoupeno 30 SI čipů a dva kufříky na ně
 • projednalo rozpočet PSOS na rok 2013
 • schvaluje následující úpravy hospodářských směrnic:
  - snížení odvodu ze závodu pro oddíly Pražské oblasti na 10 Kč za každého startujícího závodníka
  - snížení odvodu ze závodu pro oddíly Středočeské oblasti 5 Kč za každého startujícího závodníka
  - uvolnění maximální celkové částky za dotaci na tvorbu map na neomezeno
 • volí sedmičlenný výbor ve složení Borovička Milan FSP, Forstová Lenka MFP, Janata Martin DKP, Kurfürst Pavel FSP, Němečková Jarmila OKP, Sysel Ondřej PGP, Šubrt Jiří TEP
 • stanovuje klíč pro rozdělení počtu zástupců klubů na následující shromáždění PSOS v roce 2014 takto:
  kluby s počtem členů registrovaných k 31.12.2013 50 a více, mohou zastupovat dva delegáti,
  kluby s počtem členů registrovaných k 31.12.2013 1 až 49, může zastupovat jeden delegát
 • V Praze dne 27.2.2013, zapsala Jarmila Němečková